Σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας

Το Μητρώο Διαφάνειας

Το Μητρώο Διαφάνειας αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία συστάθηκε με τον ν. 4829/2021 και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δράση εκπροσώπων συμφερόντων που ασκούν επιρροή σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα.

Στο Μητρώο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των εκπροσώπων συμφερόντων, όπως ενδεικτικά το όνομα και η επωνυμία τους, καθώς και οι τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους δραστηριοποιούνται, ενώ δημοσιεύονται οι ετήσιες δηλώσεις τόσο των εκπροσώπων συμφερόντων όσο και των θεσμικών φορέων προς τους οποίους απευθύνονται οι δραστηριότητες επιρροής.

Η δημιουργία του Μητρώου έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα, καθώς οι πληροφορίες που καταχωρίζονται  σε αυτό  είναι δημόσια προσβάσιμες στους πολίτες, οι οποίοι δύνανται να ενημερώνονται για τα πρόσωπα που ασκούν επιρροή,  τον τρόπο, τον χρόνο και τον σκοπό για τον οποίο αυτά επικοινωνούν με τους θεσμικούς φορείς.

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν για λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής δραστηριότητες επιρροής σε συγκεκριμένους φορείς της νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας προκειμένου να επηρεάσουν τη λήψη μιας απόφασης.

Δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο έχουν επίσης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ασκήσουν επιρροή σε θεσμικούς φορείς επί κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων που τους απασχολούν.

Το Μητρώο διαχειρίζεται και εποπτεύει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησης του Μητρώου και για την παροχή  πληροφοριών για την εγγραφή και την πλοήγηση σε αυτό.

Το Μητρώο υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη.

Το Μητρώο Διαφάνειας Read More »

Εποπτεύουσα Αρχή

Aρμόδια αρχή για την εποπτεία του Μητρώου Διαφάνειας και την τήρηση των υποχρεώσεων του Μέρους Α΄του ν. 4829/2021 είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ανεξάρτητη αρχή, η οποία συστάθηκε με το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133), με βασικό σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση δημοσίων φορέων, καθώς και την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

Ως Εποπτεύουσα Αρχή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ειδικότερα, η Αρχή εξετάζει είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας ή υποβολής αναφοράς από θεσμικούς φορείς ή οποιονδήποτε τρίτο, τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων. Επιπλέον, δύναται να διενεργεί ελέγχους και να καλεί τους εκπροσώπους συμφερόντων για την παροχή εξηγήσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η Αρχή  δύναται να προβαίνει σε σύσταση ή να επιβάλει πρόστιμο, αναστολή άσκησης των δραστηριοτήτων επιρροής, προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το Μητρώο. Επιπρόσθετα, η Αρχή παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του Μητρώου, ενώ σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συμφερόντων. Τέλος, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης, επικοινωνεί και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές και εμπειρίες με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Εποπτεύουσα Αρχή Read More »

Στατιστικά στοιχεία

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη και τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, όπως κατανομή των εκπροσώπων συμφερόντων ανά τομέα ενδιαφέροντος, αριθμό εγγεγραμμένων βάσει ιδιότητας, καθώς και τους πέντε τομείς ενδιαφέροντος με τους περισσότερους εγγεγραμμένους.

Στατιστικά στοιχεία Read More »

Εκθέσεις

Κατά τη λήξη του έτους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας και στην καταχώριση σχετικών πληροφοριών, η οποία υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και δημοσιεύεται στο Μητρώο.

Οι ετήσιες εκθέσεις που αφορούν στο Μητρώο Διαφάνειας θα αναρτώνται κατά χρονολογική σειρά στην παρούσα ενότητα.

 

 

Εκθέσεις Read More »

Τεστ 3 βημάτων

Προκειμένου να προσδιορίσετε εαν ασκείτε δραστηριότητες επιρροής, απαντήστε στις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις:

 

1. Είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και έναντι αμοιβής έχετε αναλάβει να εκπροσωπήσετε τα συμφέροντα ενός πελάτη χωρίς να συνδέεστε με αυτόν με σχέση εργασίας ή έμμισθη εντολή;

2. Η εκπροσώπηση αυτή θα λάβει χώρα ενώπιον “θεσμικού φορέα” δηλαδή ενώπιον:

 • Πρωθυπουργoύ,
 • Μέλους της Κυβέρνησης,
 • Υφυπουργού,
 • Βουλευτή,
 • Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα,
 • Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
 • Πρoέδρου ή επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής,
 • Διευθυντή, συνεργάτη ή ειδικού συμβούλου των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων,
 • Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη ή
 • Δημάρχου ή Αντιδημάρχου;

3. Η εκπροσώπηση αυτή αποβλέπει να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, δηλαδή:

 • νόμο,
 • προεδρικό διάταγμα,
 • υπουργική απόφαση,
 • άλλη κανονιστική διοικητική πράξη ή
 • εγκύκλιο;

 

Εάν απαντήσατε ΝΑΙ και στις τρεις παραπάνω ερωτήσεις τότε ασκείτε δραστηριότητες επιρροής (lobbying) κατά την έννοια του ν. 4829/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες επιρροής επισκεφθείτε την ενότητα  «Συχνές Ερωτήσεις»  στην αρχική σελίδα και ανατρέξετε στον ν. 4829/2021.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας:

Διεύθυνση: Πειραιώς 207 & Aλκίφρονος 92

Email: lobbying-support@aead.gr

Τεστ 3 βημάτων Read More »