Υπουργικές Αποφάσεις

Το Μέρος Α’ του ν. 4829/2021 το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες επιρροής εξειδικεύεται από μια σειρά υπουργικών αποφάσεων οι οποίες προσδιορίζουν ειδικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των δραστηριοτήτων επιρροής και τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι οι εξής: