Νομοθεσία και λοιπά εργαλεία

Υποδείγματα καταγραφής δραστηριοτήτων επιρροής

Οι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 την υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσια δήλωση άσκησης των δραστηριοτήτων επιρροής στην οποία να αναφέρουν: α) τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης για την οποία ασκήθηκε η δραστηριότητα επιρροής, β) τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε δραστηριότητα επιρροής, καθώς και του πελάτη του εφόσον ενήργησε για λογαριασμό κάποιου άλλου, γ) τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας επιρροής, δ) τον θεσμικό φορέα προς τον οποίο απευθύνθηκε η δραστηριότητα επιρροής και ε) το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Το παρακάτω αρχείο σε μορφή excel αφορά τους εκπροσώπους συμφερόντων έχοντας ως στόχο να διευκολύνει την καταγραφή των δραστηριοτήτων επιρροής που άσκησαν και να  χρησιμοποιηθεί ως ατζέντα/ημερολόγιο ώστε να συμπληρωθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή της ετήσιας δήλωσής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 

Αντίστοιχη υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης έχουν και οι θεσμικοί φορείς στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν: α) τον χρόνο επικοινωνίας τους με εκπρόσωπο συμφερόντων, β) τα στοιχεία του εκπροσώπου συμφερόντων, γ) τον τομέα της πολιτικής και δ) το είδος της απόφασης για την οποία ασκήθηκε η δραστηριότητα επιρροής.

Το παρακάτω αρχείο σε μορφή excel αφορά τους θεσμικούς φορείς έχοντας ως στόχο να διευκολύνει την καταγραφή των δραστηριοτήτων επιρροής που δέχτηκαν και να χρησιμοποιηθεί ως ατζέντα/ημερολόγιο ώστε να συμπληρωθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή της ετήσιας δήλωσής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Υποδείγματα καταγραφής δραστηριοτήτων επιρροής Read More »

Κατευθυντήριες γραμμές

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητα για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες  διευκρινίζουν ζητήματα πρακτικής φύσης που άπτονται της άσκησης των δραστηριοτήτων επιρροής.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Κατευθυντήριες γραμμές Read More »

Κώδικας Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων

Σκοπός του κώδικα δεοντολογίας των εκπροσώπων συμφερόντων είναι ο προσανατολισμός και η οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους κατά την επικοινωνία τους με τους θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής ώστε να αποφεύγεται η αθέμιτη επιρροή και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακεραιότητα κατά τη διαδικασία λήψης δημοσίων αποφάσεων. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητα για την κατάρτιση του εν λόγω κώδικα δεοντολογίας. Για τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με την υπ’αρ. ΓΓΑΔΔΤ 246/6415 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ακαδημαϊκούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, κατάρτισε τον  παρακάτω κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων, o οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π 41368/5-12-2022 και ΑΔΑ ΨΘΝΔ46ΜΙ0Φ-Γ7Μ απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 

 

Κώδικας Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων Read More »

Υπουργικές Αποφάσεις

Το Μέρος Α’ του ν. 4829/2021 το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες επιρροής εξειδικεύεται από μια σειρά υπουργικών αποφάσεων οι οποίες προσδιορίζουν ειδικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν την άσκηση των δραστηριοτήτων επιρροής και τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας. Οι υπουργικές αποφάσεις είναι οι εξής:

Υπουργικές Αποφάσεις Read More »

Ν. 4829/2021

Η ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε με το μέρος Α’ του ν. 4829/2021 “Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 166/10.09.2021) με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκησή τους. Ο νόμος εισάγει κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής, δημιουργώντας υποχρεώσεις τόσο για τους εκπροσώπους συμφερόντων όσο και για τους θεσμικούς φορείς. Περαιτέρω, ο νόμος συστήνει το Μητρώο Διαφάνειας ως δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται οι εκπρόσωποι συμφέροντων και υποβάλλουν τις ετήσιες δηλώσεις δραστηριοτήτων επιρροής τόσο οι θεσμικοί φορείς όσο και οι εκπρόσωποι συμφερόντων.

 

Ν. 4829/2021 Read More »