Κώδικας Δεοντολογίας Εκπροσώπων Συμφερόντων

Σκοπός του κώδικα δεοντολογίας των εκπροσώπων συμφερόντων είναι ο προσανατολισμός και η οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους κατά την επικοινωνία τους με τους θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής ώστε να αποφεύγεται η αθέμιτη επιρροή και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακεραιότητα κατά τη διαδικασία λήψης δημοσίων αποφάσεων. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητα για την κατάρτιση του εν λόγω κώδικα δεοντολογίας. Για τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με την υπ’αρ. ΓΓΑΔΔΤ 246/6415 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό των λεπτομερειών για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ακαδημαϊκούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, κατάρτισε τον  παρακάτω κώδικα δεοντολογίας εκπροσώπων συμφερόντων, o οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π 41368/5-12-2022 και ΑΔΑ ΨΘΝΔ46ΜΙ0Φ-Γ7Μ απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ_ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ