Ν. 4829/2021

Η ρύθμιση των δραστηριοτήτων επιρροής για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε με το μέρος Α’ του ν. 4829/2021 “Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 166/10.09.2021) με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκησή τους. Ο νόμος εισάγει κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής, δημιουργώντας υποχρεώσεις τόσο για τους εκπροσώπους συμφερόντων όσο και για τους θεσμικούς φορείς. Περαιτέρω, ο νόμος συστήνει το Μητρώο Διαφάνειας ως δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία εγγράφονται οι εκπρόσωποι συμφέροντων και υποβάλλουν τις ετήσιες δηλώσεις δραστηριοτήτων επιρροής τόσο οι θεσμικοί φορείς όσο και οι εκπρόσωποι συμφερόντων.