Κατευθυντήριες γραμμές

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητα για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες  διευκρινίζουν ζητήματα πρακτικής φύσης που άπτονται της άσκησης των δραστηριοτήτων επιρροής.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο