Κατευθυντήριες γραμμές

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητα για την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες  διευκρινίζουν ζητήματα πρακτικής φύσης που άπτονται της άσκησης των δραστηριοτήτων επιρροής.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ