Το Μητρώο Διαφάνειας

Το Μητρώο Διαφάνειας αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία συστάθηκε με τον ν. 4829/2021 και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη δράση εκπροσώπων συμφερόντων που ασκούν επιρροή σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα.

Στο Μητρώο καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των εκπροσώπων συμφερόντων, όπως ενδεικτικά το όνομα και η επωνυμία τους, καθώς και οι τομείς ενδιαφέροντος στους οποίους δραστηριοποιούνται, ενώ δημοσιεύονται οι ετήσιες δηλώσεις τόσο των εκπροσώπων συμφερόντων όσο και των θεσμικών φορέων προς τους οποίους απευθύνονται οι δραστηριότητες επιρροής.

Η δημιουργία του Μητρώου έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα, καθώς οι πληροφορίες που καταχωρίζονται  σε αυτό  είναι δημόσια προσβάσιμες στους πολίτες, οι οποίοι δύνανται να ενημερώνονται για τα πρόσωπα που ασκούν επιρροή,  τον τρόπο, τον χρόνο και τον σκοπό για τον οποίο αυτά επικοινωνούν με τους θεσμικούς φορείς.

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν για λογαριασμό τρίτων έναντι αμοιβής δραστηριότητες επιρροής σε συγκεκριμένους φορείς της νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας προκειμένου να επηρεάσουν τη λήψη μιας απόφασης.

Δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο έχουν επίσης και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ασκήσουν επιρροή σε θεσμικούς φορείς επί κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων που τους απασχολούν.

Το Μητρώο διαχειρίζεται και εποπτεύει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησης του Μητρώου και για την παροχή  πληροφοριών για την εγγραφή και την πλοήγηση σε αυτό.

Το Μητρώο υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η οποία παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη.