Υποδείγματα καταγραφής δραστηριοτήτων επιρροής

Οι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν σύμφωνα με τον ν. 4829/2021 την υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσια δήλωση άσκησης των δραστηριοτήτων επιρροής στην οποία να αναφέρουν: α) τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης για την οποία ασκήθηκε η δραστηριότητα επιρροής, β) τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε δραστηριότητα επιρροής, καθώς και του πελάτη του εφόσον ενήργησε για λογαριασμό κάποιου άλλου, γ) τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας επιρροής, δ) τον θεσμικό φορέα προς τον οποίο απευθύνθηκε η δραστηριότητα επιρροής και ε) το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Το παρακάτω αρχείο σε μορφή excel αφορά τους εκπροσώπους συμφερόντων έχοντας ως στόχο να διευκολύνει την καταγραφή των δραστηριοτήτων επιρροής που άσκησαν και να  χρησιμοποιηθεί ως ατζέντα/ημερολόγιο ώστε να συμπληρωθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή της ετήσιας δήλωσής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 

Αντίστοιχη υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης έχουν και οι θεσμικοί φορείς στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν: α) τον χρόνο επικοινωνίας τους με εκπρόσωπο συμφερόντων, β) τα στοιχεία του εκπροσώπου συμφερόντων, γ) τον τομέα της πολιτικής και δ) το είδος της απόφασης για την οποία ασκήθηκε η δραστηριότητα επιρροής.

Το παρακάτω αρχείο σε μορφή excel αφορά τους θεσμικούς φορείς έχοντας ως στόχο να διευκολύνει την καταγραφή των δραστηριοτήτων επιρροής που δέχτηκαν και να χρησιμοποιηθεί ως ατζέντα/ημερολόγιο ώστε να συμπληρωθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή της ετήσιας δήλωσής τους.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ