Στατιστικά στοιχεία

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη και τη λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας, όπως κατανομή των εκπροσώπων συμφερόντων ανά τομέα ενδιαφέροντος, αριθμό εγγεγραμμένων βάσει ιδιότητας, καθώς και τους πέντε τομείς ενδιαφέροντος με τους περισσότερους εγγεγραμμένους.