Υποβολή καταγγελίας-αναφοράς

Η Ε.Α.Δ. είναι αρμόδια για την παραλαβή, την επεξεργασία, την αξιολόγηση και την κατά περίπτωση διερεύνηση ή αρχειοθέτηση καταγγελιών ή αναφορών περί παραβίασης των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων, όπως αυτές απορρέουν από τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

Όλες οι καταγγελίες ή οι αναφορές από θεσμικούς φορείς ή οποιονδήποτε τρίτο για παραβίαση των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων που υποβάλλονται στην Ε.Α.Δ., αξιολογούνται με βάση το σύστημα αξιολόγησης των καταγγελιών που έχει θεσπίσει η Αρχή.

Επιπλέον, σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας ή αναφοράς σε βάρος θεσμικών φορέων για παραβίαση των υποχρεώσεών του, η Ε.Α.Δ. θα τη διαβιβάσει στο εκάστοτε αρμόδιο όργανο ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

 


Συχνές ερωτήσεις που αφορούν στην υποβολή καταγγελιών ή αναφορών στην Ε.Α.Δ. για παραβίαση των υποχρεώσεων σχετικών με την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής

Καταγγελία

Στην Ε.Α.Δ. μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες ή αναφορές για παραβιάσεις σχετικές με:

 • την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής που αντίκειται στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητα και παραβιάζει τον νόμο,
 • τη μη γνωστοποίηση της ιδιότητας των εκπροσώπων συμφερόντων, της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της ταυτότητας του πελάτη τους και τη μη ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό της δραστηριότητας επιρροής,
 • την επικοινωνία εκπροσώπου συμφερόντων με άλλο πρόσωπο με αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων,
 • την άσκηση αθέμιτης επιρροής ή πίεσης,
 • την απόσπαση πληροφοριών με αθέμιτο ή παράνομο τρόπο,
 • τη διαστρέβλωση και χειραγώγηση διαθέσιμων πληροφοριών,
 • τη χρησιμοποίηση και δημοσιοποίηση των πληροφοριών που έλαβαν από θεσμικούς φορείς για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς,
 • την προσφορά στους θεσμικούς φορείς αθέμιτων ωφελημάτων (δώρα, φιλοξενία, χορηγίες, δωρεές ή άλλων διευκολύνσεων),
 • την υποβολή ψευδών και μη έγκυρων στοιχείων στο Μητρώο Διαφάνειας και στην ετήσια δήλωση δραστηριοτήτων επιρροής.

Η Ε.Α.Δ. δέχεται καταγγελίες ή αναφορές εγγράφως, είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα και ειδικότερα:

 1. Ηλεκτρονικά: με τη συμπλήρωση της φόρμας καταγγελιών-αναφορών που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Μητρώου Διαφάνειας.
 2. Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ. (Λ. Λένορμαν 195 και Αμφιαράου, Αθήνα, Τ.Κ. 104 42).
 3. Με αυτοπρόσωπη κατάθεση (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) γραπτής καταγγελίας-αναφοράς στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ.

Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες υποβάλλονται με την επισύναψη τυχόν αποδεικτικών εγγράφων.

Όλες οι καταγγελίες ή αναφορές αξιολογούνται με βάση το σύστημα αξιολόγησης που έχει θεσπίσει η Ε.Α.Δ. Η αξιολόγηση των καταγγελιών από την Ε.Α.Δ. γίνεται με βάση δύο άξονες:

 • την τεκμηρίωση που καταθέτει ο καταγγέλλων,
 • την σημαντικότητα του καταγγελλόμενου γεγονότος (οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες).

Η καταγγελία ή αναφορά θα πρέπει να είναι σαφής, να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα και να συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση (παράθεση θεσμικού πλαισίου που παραβιάζεται, κατάθεση στοιχείων που αποδεικνύουν τα καταγγελλόμενα περιστατικά κ.λπ.).

Η συνολική αξιολόγηση οδηγεί είτε στην αρχειοθέτηση της καταγγελίας-αναφοράς, είτε σε περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες (διερεύνηση ή συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου).

Ναι.

Η Ε.Α.Δ. υποδέχεται τις καταγγελίες-αναφορές για θεσμικούς φορείς, τις οποίες διαβιβάζει στο εκάστοτε αρμόδιο όργανο ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 271/7073 (ΦΕΚ Β΄/2293/10.05.2022) της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

[*Οι θεσμικοί φορείς είναι:
ο Πρωθυπουργός,
τα Μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί,
οι Βουλευτές,
οι Γενικοί και οι Ειδικοί Γραμματείς,
οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
οι Πρόεδροι ή οι Επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών,
οι διευθυντές, οι συνεργάτες και οι ειδικοί σύμβουλοι των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των άρθρων 45 και 46 του ν. 4622/2019,
οι Περιφερειάρχες και οι Αντιπεριφερειάρχες,
οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι.]

Η Ε.Α.Δ. δύναται να λάβει καταγγελία-αναφορά σε βάρος των θεσμικών φορέων την οποία θα διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο ελέγχου, σε περίπτωση που οι θεσμικοί φορείς:

α. παραβιάζουν τον νόμο και η συμπεριφορά τους αντίκειται στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των εκπροσώπων συμφερόντων,

β. επικοινωνούν με εκπροσώπους συμφερόντων οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας,

γ. παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες επιρροής,

δ. δεν ενημερώνουν την Ε.Α.Δ. σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων,

ε. δεν υποβάλλουν στην Ε.Α.Δ. ετήσια δήλωση για την επικοινωνία τους με τους εκπροσώπους συμφερόντων δηλώνοντας τον χρόνο της επικοινωνίας, τα στοιχεία του εκπροσώπου συμφερόντων, τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης.

 

Με την υποβολή επώνυμης καταγγελίας-αναφοράς, δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, τα δηλωθέντα από εσάς προσωπικά σας στοιχεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. (Απόφαση ΑΠΔΠΧ 73/2010).

Εάν επιθυμείτε τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, έχετε τη δυνατότητα:

Α) να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία-αναφορά, εκθέτοντας στη παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα, σαφώς και ορισμένα, τους λόγους που δικαιολογούν την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος (μη γνωστοποίηση δεδομένων), ώστε τούτο να εξετάζεται επικαίρως από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην περίπτωση που δεν κριθεί επαρκής ο λόγος μη γνωστοποίησης των δεδομένων σας, αυτά δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Β) να υποβάλετε την καταγγελία-αναφορά ανώνυμα (μη υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης). Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχετε τη  δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία της καταγγελίας-αναφοράς σας.