Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Διαφάνειας

«Εκδόθηκε η με Α.Π 41941/8-12-2022 και ΑΔΑ ΩΧΞΑ46ΜΙ0Φ-ΣΧΦ διαπιστωτική πράξη της αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με την οποία βεβαιώνεται η σύσταση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την καταχώριση πληροφοριών σχετικών με δραστηριότητες επιρροής, οριζόμενη ως «Μητρώο Διαφάνειας» (lobbying.aead.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ του άρθρου 3 του ν.4829/2021.»